הדפסה

 

 

"תובנה" מתמחה בנושא הכספי של העסק, המשפחה והמשכנתא אולם מתרכזת באנשים שמאחורי העסק והמשפחה.

 

הקשבה, שיחה בגובה העיניים, הרבה הבנה ואמפטיה תעזור לנו להתאים את הפתרון הכלכלי לאנשים, כי בחיים, האדם חשוב מחשבון הבנק.

 

 

 

בעסקים, נניע את העסק קדימה. תמחיר והמחרת המוצרים או השירותים, מערכת למעקב אחרי תזרים המזומנים היומי וקבלת החלטות ניהוליות בנוסף להתנהלות מסודרת המארגנת את העסק בצורה רצינית.

בתכנון הכלכלי המשפחתי ניקח בחשבון שהמשכנתא, לאורך 20 שנה ויותר, חייבת להשאיר מזומנים לחוגים, טיולים בחופשות ויציאות עם חברים מפעם לפעם. ההוצאות החודשיות יותאמו לרצונות של המשפחה.

dooropens_web
.

 

יועץ כלכלי מיומן ילווה אותכם בניהול תקציב משפחתי הוליסטי.

ניהול ההון המשפחתי בשיטת Family-Office Management יאפשר לכם לנצל את ההון המשפחתי לעתיד תוך מימוש מטרות קצרות טווח וללא חשש למחסור עתידי בהון לצרכים צפויים או בלתי צפויים.


.

 

.

הגעתם לדף-הבית של "תובנה", ממש ממש ליד הכניסה. גשו צעד אחד קדימה, דיפקו על הדלת וניפגש לשיחה ללא התחייבות. הדלתות שיפתחו לפניכם להזדמנויות מדהימות יאפשרו לממש חלומות ולחיות חיים רגועים ושלווים, תוך הכנה למימוש כל התוכניות והרצונות שלכם - כל יום כל היום. 

MLsignC

 

 

 

 

 

רק במילון מופיעה המילה הצלחה לפני עבודה ... והמילה תגמול מופיעה תמיד בסוף (מקור אנונימי)

 

 

 

 

בברכת יום טוב, יהודה יזרעאלי

r t, jahcu, vafr abh,i knaul fk jusa knjhhv/ hhgu. fkfkh cbhvuk ,emhc vfukk ,hnjur’ vnjrv’ ,zrho nzunbho v,bvku, nuk vcbeho ugus htpar kcgk vgxe kbvk t, vgxe ukv,nes cnumrho uckeuju,/

t,o bnmtho cs;-vch, ak ",ucbv"/ dau mgs tjs eshnv’ shpeu gk vsk, ubhpda kahjv kkt v,jhhcu,/ vsk,u, ahp,ju kpbhfo kvzsnbuhu, nsvhnu, htparu knna jkunu, ukjhu, jhho rdugho uakuuho/